iWear extracomfort
OPIS PRODUKTU
Wie­lo­funk­cyjny płyn dezyn­fe­ku­jący pole­cany do pie­lę­gna­cji wszyst­kich rodza­jów mięk­kich socze­wek kon­tak­to­wych. Zapro­jek­to­wany, aby utrzy­mać soczewki kon­tak­towe czy­ste i kom­for­towe, zapew­niając ich wygodne użyt­ko­wa­nie.

Zawiera Tetro­nic 1304, który pomaga utrzy­mać wil­goć na powierzchni socze­wek do 8 godzin.

Prze­kra­cza sku­tecz­ność dezyn­fek­cji wg wymo­gów FDA/ISO. Dzięki podwój­nej dezyn­fek­cji (Aldox i Poly­qu­ad) zapew­nia nie­zwy­kle wysoką sku­tecz­ność dezyn­fek­cji wobec Acan­tha­mo­eby1. Połą­cze­nie cytry­nia­nów, Tetro­nic 1304 i EDTA powo­duje sku­teczne czysz­cze­nie z bia­łek i lipi­dów.

Wie­lo­funk­cyjny płyn dezyn­fe­ku­jący iWear Extracomfort jest bio­kom­pa­ty­bilny z dostęp­nymi obec­nie soczew­kami kon­tak­to­wymi.
SPECYFIKACJA
Nazwa płynu
iWear extracomfort
Pojemność
120 lub 355 ml
Najlepsze dla
Hydrożelowe
Termin przydatności po otwarciu
6 miesięcy