iWear mul­tic­lean
OPIS PRODUKTU
iWear mul­tic­lean jest wie­lo­funk­cyj­nym pły­nem dedy­ko­wa­nym do socze­wek sili­ko­nowo-hydro­że­lo­wych. Nie zawiera kon­ser­wan­tów. Dezyn­fek­cja speł­nia stan­dardy ISO dzięki inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii Oxi­pol. Dodat­kowo zaopa­trzony jest w pojem­ni­czek z jonami sre­bra o wła­ści­wo­ściach anty­bak­te­ryj­nych. Posiada 2 skład­niki nawil­ża­jące podno­szące kom­for­t zaraz po zało­że­niu socze­wek oraz przez cały dzień ich nosze­nia. Szcze­gól­nie pole­cany dla osób o wraż­li­wych oczach.
SPECYFIKACJA
Nazwa płynu
iWear mul­tic­lean
Pojemność
60 lub 380 ml
Skład
Technologia Oxipol bez konserwantów
Najlepsze dla
Silikonowo-Hydrożelowe
Termin przydatności
3 miesiące
Termin przydatności po otwarciu
3 miesiące