Kategorie
Cyfrowe zmęczenie oczu
Wszystko o soczewkach

Historia soczewek

Kiedy powstały pierw­sze soczewki kon­tak­towe? Jak ewo­lu­owały? Czy fak­tycz­nie to nowy pro­dukt na rynku, czy może ich histo­ria jest dłuż­sza i bar­dziej fascy­nu­jąca, niż się spo­dzie­wasz?

Jak wybrać soczewki

Ważne para­me­try przy wybo­rze socze­wek, czyli co to jest tle­no­prze­pusz­czal­ność? Czym soczewki mogą róż­nić się mię­dzy sobą? I jak wybrać te odpo­wied­nie?

Jak zdjąć soczewki

Aby móc nosić soczewki kontaktowe, trzeba nauczyć się nie tylko je zakładać, ale również ściągać. Na szczęście nie jest to trudne. Zdejmowanie „kontaktów” to zaledwie trzy proste kroki.

Moje pierwsze soczewki

Zde­cy­do­wa­łeś się na to, by odło­żyć oku­lary na półkę i spró­bo­wać socze­wek kon­tak­to­wych? Nie wiesz, jak zabrać się do wyboru tych odpo­wied­nich? Jak je zakła­dać i pie­lę­gno­wać? Prze­pro­wa­dzimy Cię przez ten pro­ces krok po kroku.

Najczęściej zadawane pytania

Wszystko co chce­cie wie­dzieć o soczew­kach kontaktowych w skon­den­so­wa­nej for­mie.