iWear air
OPIS PRODUKTU

Soczewki kon­tak­towe iWe­ar air posia­dają wysoki współ­czyn­nik prze­pusz­czal­no­ści tlenu oraz asfe­ryczną budowę. Pozwa­lają utrzy­mać biel­sze oczy o zdro­wym wyglą­dzie oraz na nosze­nie przez dłuż­szy okres czasu bez obja­wów nie­do­tle­nie­nia. Oddy­cha­jące soczewki kon­tak­towe iWe­ar® air mogą być ide­al­nym roz­wią­za­niem dla Cie­bie nie zależ­nie od pro­wa­dzo­nego trybu dnia:

  • stu­dia,
  • czę­ste podróże,
  • wie­lo­go­dzinna praca przed kom­pu­te­rem, w kli­ma­ty­zo­wa­nych lub suchych pomiesz­cze­niach.
5 razy wyż­sza prze­pusz­czal­ność tlenu niż w kon­wen­cjo­nal­nych soczew­kach hydro­że­lo­wych o niskim Dk/t. Uni­kalna i trwała mody­fi­ka­cja powierzchni w pla­zmie, zapew­nia­jąca zacho­wa­nie nawil­że­nia i ochronę przed zanie­czysz­cze­niami.

Zakres mocy:
od +6,00 D do -8,00 D (co 0,25 D);
od -8,50 D do -10,00 D (co 0,50 D);

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear air
Tryb noszenia
Miesięczne
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
138 Dk/t
Uwodnienie
33%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
-3,00 D @ 0.08 mm
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
14,2 mm
Opakowanie
3 lub 6 sztuk
Materiał
Lotrafilcon B
Rodzaj
Sferyczne