iWear air astigmatism
OPIS PRODUKTU

Soczewki kon­tak­towe iWe­ar air astigmatism posia­dają wysoki współ­czyn­nik prze­pusz­czal­no­ści tlenu oraz asfe­ryczną budowę. Pozwa­lają utrzy­mać biel­sze oczy o zdro­wym wyglą­dzie oraz na nosze­nie przez dłuż­szy okres czasu bez obja­wów nie­do­tle­nie­nia. Oddy­cha­jące soczewki kon­tak­towe iWe­ar® air mogą być ide­al­nym roz­wią­za­niem dla Cie­bie nie zależ­nie od pro­wa­dzo­nego trybu dnia:

  • stu­dia,
  • czę­ste podróże,
  • wie­lo­go­dzinna praca przed kom­pu­te­rem, w kli­ma­ty­zo­wa­nych lub suchych pomiesz­cze­niach.
Specjalna konstrukcja Precision, Balance 8|4™. Uni­kalna i trwała mody­fi­ka­cja powierzchni w pla­zmie, zapew­nia­jąca zacho­wa­nie nawil­że­nia i ochronę przed zanie­czysz­cze­niami.


Zakres mocy:
od +6,00 D do -6,00 D (co 0,25 D);
od -6,50 D do -10,00 D (co 0,50 D);

Zakres mocy cylindra:
-0,75, -1,25, -1,75, -2,25;

Zakres osi: Pełny zakres co 10°.
SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear air astigmatism
Tryb noszenia
Miesięczne
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
108 Dk/t
Uwodnienie
33%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
-3,00 D @ 0.102 mm
Promień krzywizny
8,7 mm
Średnica
14,5 mm
Opakowanie
3 sztuk
Materiał
Lotrafilcon B
Rodzaj
Toryczne