iWear free
OPIS PRODUKTU

Soczewki jed­no­dniowe iWear Free wyko­nane są z mate­riału Nel­fil­con A, który w połą­cze­niu z 69% stop­niem uwod­nie­nia spra­wia, że soczewki są kom­fortowe w nosze­niu od chwili ich zało­że­nia aż do zdję­cia ich po kilku lub nawet kil­ku­na­stu godzi­nach. iWear Free to soczewki z wbu­do­wa­nym środ­kiem nawil­ża­ją­cym, który jest uwal­niany z soczewki stop­niowo, dzięki czemu ich użyt­kow­nik odczuwa dłu­go­trwały kom­fort. Wysoki kom­fort nosze­nia socze­wek zapew­niają dodat­kowo cienki brzeg soczewki oraz naj­wyż­szej jako­ści wyko­na­nie uzy­ski­wane w opa­ten­to­wa­nym pro­ce­sie pro­duk­cji – Light­stream Tech­no­lo­gy™

Zakres mocy:
od +6,00 D do +0,50 D (co 0,25 D);
od -0,50 D do -6,00 D (co 0,25 D);
od -6,50 D do -10,00 D (co 0,50 D);

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear free
Tryb noszenia
Jednodniowe
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
26 Dk/t
Uwodnienie
69%
Typ
Hydrożelowe
Grubość centralna
-3,00 D @ 0.1 mm
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
13,8 mm
Opakowanie
30 sztuk
Materiał
Nelfilcon A
Rodzaj
Sferyczne