iWear oxygen presbyopia
OPIS PRODUKTU

iWear oxy­gen pres­by­opia to soczewki sili­ko­nowo-hydro­że­lowe 3-ciej gene­ra­cji. Kory­gują pres­bio­pię – wadę wzroku, która poja­wia się po 40 roku życia i jest zwią­zana z pro­ble­mem z czy­ta­niem z bli­ska. Wyróż­niają się spo­śród innych mie­sięcz­nych socze­wek kon­tak­to­wych, tym że wyko­nane zostały z wyko­rzy­sta­niem uni­kal­nej tech­no­lo­gii Aqu­aform. Tech­no­lo­gia ta pozwala na stwo­rze­nie natu­ral­nie nawil­żo­nej soczewki zatrzy­mu­ją­cej wodę, co mini­ma­li­zuje jej wysy­cha­nie. Połą­cze­nie mięk­ko­ści z wysoką prze­pusz­czal­no­ścią tlenu zapew­nia więk­szy kom­fort i zdro­wie.

Zakres mocy:
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do +6,00 D (co 0,25 D);

Moce dodat­ków:
+1,00, +1,50, +2,00, +2,50;

Kon­struk­cja D i N.

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear oxygen presbyopia
Tryb noszenia
Miesięczne
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
142 Dk/t
Uwodnienie
48%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
0.09 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
14 mm
Opakowanie
3 sztuk
Materiał
Comfilcon A
Rodzaj
Progresywne