activ
iWear activ

iWear Activ

Soczewki iWear activ pozwa­lają na więk­szy prze­pływ tlenu do rogów­ki­ niż soczewki hydro­że­lowe. To ważna cecha, ponie­waż dzięki temu soczewki „oddy­chają”, co spra­wia, że Twoje oczy są biel­sze, bar­dziej wyra­zi­ste i zdrow­sze.

iWear Air

Soczewki kon­tak­towe iWe­ar air posia­dają wysoki współ­czyn­nik prze­pusz­czal­no­ści tlenu oraz asfe­ryczną budowę. Pozwa­lają utrzy­mać biel­sze oczy o zdro­wym wyglą­dzie oraz na nosze­nie przez dłuż­szy okres czasu bez obja­wów nie­do­tle­nie­nia.
air
iWear air