Najlepsze do soczewek:
Hydrożelowe
Silikonowo-Hydrożelowe
Najlepsze do soczewek:
Hydrożelowe
Silikonowo-Hydrożelowe

iWear mul­tic­lean

iWear mul­tic­lean jest wie­lo­funk­cyj­nym pły­nem dedy­ko­wa­nym do socze­wek sili­ko­nowo-hydro­że­lo­wych. Nie zawiera kon­ser­wan­tów. Dezyn­fek­cja speł­nia stan­dardy ISO dzięki inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii Oxi­pol. Dodat­kowo zaopa­trzony jest w pojem­ni­czek z jonami sre­bra o wła­ści­wo­ściach anty­bak­te­ryj­nych. Posiada 2 skład­niki nawil­ża­jące podno­szące kom­for­t zaraz po zało­że­niu socze­wek oraz przez cały dzień ich nosze­nia. Szcze­gól­nie pole­cany dla

iWear extracomfort

Wie­lo­funk­cyjny płyn dezyn­fe­ku­jący pole­cany do pie­lę­gna­cji wszyst­kich rodza­jów mięk­kich socze­wek kon­tak­to­wych. Zapro­jek­to­wany, aby utrzy­mać soczewki kon­tak­towe czy­ste i kom­for­towe, zapew­niając ich wygodne użyt­ko­wa­nie.

Zawiera Tetro­nic 1304, który pomaga utrzy­mać wil­goć na powierzchni socze­wek do 8 godzin.

Prze­kra­cza sku­tecz­ność dezyn­fek­cji wg wymo­gów FDA/ISO. Dzięki podwój­nej dezyn­fek­cji (Aldox i Poly­qu­ad) zapew­nia nie­zwy­kle wysoką
iWear extracomfort
iWear extracomfort

iWear easy­ba­lance

iWear easy­ba­lance to wie­lo­funk­cyjny płyn do socze­wek kon­tak­to­wych. Służy do dezyn­fek­cji, czysz­cze­nia, spłu­ki­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia socze­wek kon­tak­to­wych.