Tryb noszenia
Miesięczne
Jednodniowe
Rodzaj soczewki
Sferyczne
Toryczne
Progresywne
Krzywizna soczewki
8.4
8.6
8.7
8.8
SOCZEWKOMAT
ATRYBUTY
Ile dni w tygodniu nosisz soczewki?
1
2
3
4
5
6
7
Jaką masz wadę wzroku?
Astygmatyzm
Krotko-/dalekowzroczność
Inne moce do dali i do bliży
Jak długo nosisz soczewki w ciągu dnia?
Do 8 godzin
Powyżej 8 godzin
Pamiętaj, że wyniki Soczewkomatu są poglądowe. Przed założeniem nowych soczewek skonsultuj się ze specjalistą.
Tryb noszenia
Miesięczne
Jednodniowe
Rodzaj soczewki
Sferyczne
Toryczne
Progresywne
Krzywizna soczewki
8.4
8.6
8.7
8.8

iWear har­mony

iWear har­mony to naj­now­sze jed­no­dniowe soczewki sili­ko­nowo-hydro­że­lowe z fil­trem UV. Wyko­nano je w tech­no­lo­gii Smart Sili­cone, która pozwala na har­mo­nijne połą­cze­nie tle­no­prze­pusz­czal­no­ści, mięk­ko­ści i zwil­żal­no­ści. To bar­dzo ważne, gdyż mniej­sza ilość sili­konu to wię­cej miej­sca w soczewce na wodę, a natu­ralny wodo­lubny mate­riał spra­wia, że oczy pozo­stają nawil­żone. Dzięki mniej­szej ilo­ści sili­konu soczewki iWear har­mony są

iWear activ

Soczewki iWear activ pozwa­lają na więk­szy prze­pływ tlenu do rogów­ki­ niż soczewki hydro­że­lowe. To ważna cecha, ponie­waż dzięki temu soczewki „oddy­chają”, co spra­wia, że Twoje oczy są biel­sze, bar­dziej wyra­zi­ste i zdrow­sze. Oprócz zdro­wia, iWear activ zapew­nia nie­sa­mo­wity kom­fort.
W pro­duk­cji socze­wek iWear activ wyko­rzy­stano

iWear activ
iWear activ

iWear har­mony astigmatism

iWear Harmony Astigmatism to jednodniowa silikonowo-hydrożelowa soczewka kontaktowa, która zapewnia optymalne połączenie komfortu noszenia soczewek z potwierdzonymi klinicznie rezultatami. Technologia Smart Silicone to innowacyjna struktura materiału silikonowo-hydrożelowego, która pozwala na bardzo efektywną przepuszczalność tlenu przez soczewkę. W rezultacie do materiału soczewki dodajemy mniej silikonu, aby uzyskać wysoką przepuszczalność tlenu: Dk/t

iWear activ astigmatism

iWear activ astig­ma­tism to jedyne na świe­cie jed­no­dniowe sili­ko­nowo-hydro­że­lowe soczewki z fil­trem UV do korek­cji astyg­ma­ty­zmu. Pozwa­lają na więk­szy prze­pływ tlenu do rogówki niż soczewki hydro­że­lowe. To bar­dzo ważna cecha, zwłasz­cza w przy­padku socze­wek torycz­nych, które są grub­sze od swo­ich odpo­wied­ni­ków sfe­rycz­nych. W soczew­kach iWear activ astig­ma­tism Twoja rogówka może swo­bod­nie oddy­chać, a Twoje

iWear activ astigmatism
iWear activ astigmatism

iWear activ presbyopia

Soczewki iWear activ pres­by­opia to jedyne na świe­cie jed­no­dniowe sili­ko­nowo-hydro­że­lowe soczewki z fil­trem UV do korek­cji pres­bio­pii (wada poja­wia­jąca się po 40 roku życia zwią­zana z pro­ble­mem z czy­ta­niem). Soczewki pozwa­lają na pra­wie 3 razy więk­szy prze­pływ tlenu do rogówki w porów­na­niu do socze­wek hydro­że­lo­wych. W soczew­kach iWear activ pres­by­opia Twoja rogówka może swo­bod­nie oddy­chać, a Twoje oczy