iWear activ
OPIS PRODUKTU

Soczewki iWear activ pozwa­lają na więk­szy prze­pływ tlenu do rogów­ki­ niż soczewki hydro­że­lowe. To ważna cecha, ponie­waż dzięki temu soczewki „oddy­chają”, co spra­wia, że Twoje oczy są biel­sze, bar­dziej wyra­zi­ste i zdrow­sze. Oprócz zdro­wia, iWear activ zapew­nia nie­sa­mo­wity kom­fort.
W pro­duk­cji socze­wek iWear activ wyko­rzy­stano uni­kalną tech­no­lo­gię WetLo­c™. Dzięki niej stwo­rzono soczewkę, która w spo­sób natu­ralny przy­ciąga i wiąże czą­steczki wody na swo­jej powierzchni, tak aby Twoje oczy mogły pozo­stać nawil­żone, zapew­nia­jąc Ci kom­fort przez cały dzie­ń. Dodat­kowo soczewki iWear activ posia­dają filtr UV chro­niący oczy przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem. Soczewki iWear activ kory­gują krót­ko­wzrocz­ność i dale­ko­wzrocz­ność.

Zakres mocy:
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do -0,50 D (co 0,25 D);
od +0,50 D do +6,00 D (co 0,25 D);
od +6,50 D do +8,00 D (co 0,50 D).

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear activ
Tryb noszenia
Jednodniowe
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
86 Dk/t
Uwodnienie
56%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
0.07 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
14,1 mm
Opakowanie
30 sztuk
Materiał
Somofilcon A
Rodzaj
Sferyczne