iWear activ astigmatism
OPIS PRODUKTU

iWear activ astig­ma­tism to jedyne na świe­cie jed­no­dniowe sili­ko­nowo-hydro­że­lowe soczewki z fil­trem UV do korek­cji astyg­ma­ty­zmu. Pozwa­lają na więk­szy prze­pływ tlenu do rogówki niż soczewki hydro­że­lowe. To bar­dzo ważna cecha, zwłasz­cza w przy­padku socze­wek torycz­nych, które są grub­sze od swo­ich odpo­wied­ni­ków sfe­rycz­nych. W soczew­kach iWear activ astig­ma­tism Twoja rogówka może swo­bod­nie oddy­chać, a Twoje oczy są biel­sze, bar­dziej wyra­zi­ste i zdrow­sze. Oprócz zdro­wia, bar­dzo ważny jest kom­fort. Dla­tego w pro­duk­cji socze­wek iWear activ astig­ma­tism wyko­rzy­stano uni­kalną tech­no­lo­gię WetLoc™. Dzięki pro­ce­sowi WetLoc™ stwo­rzono soczewkę, która w spo­sób natu­ralny przy­ciąga i wiąże czą­steczki wody na swo­jej powierzchni, tak aby Twoje oczy mogły pozo­stać nawil­żone, zapew­nia­jąc Ci kom­fort przez cały dzień.

Zakres mocy:
od -9,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do -0,00 D (co 0,25 D);
od +0,25 D do +4,00 D (co 0,25 D);

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear activ astigmatism
Tryb noszenia
Jednodniowe
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
57 Dk/t
Uwodnienie
56%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
0.105 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
14,1 mm
Opakowanie
30 sztuk
Materiał
Somofilcon A
Rodzaj
Toryczne