iWear activ presbyopia
OPIS PRODUKTU

Soczewki iWear activ pres­by­opia to jedyne na świe­cie jed­no­dniowe sili­ko­nowo-hydro­że­lowe soczewki z fil­trem UV do korek­cji pres­bio­pii (wada poja­wia­jąca się po 40 roku życia zwią­zana z pro­ble­mem z czy­ta­niem). Soczewki pozwa­lają na pra­wie 3 razy więk­szy prze­pływ tlenu do rogówki w porów­na­niu do socze­wek hydro­że­lo­wych. W soczew­kach iWear activ pres­by­opia Twoja rogówka może swo­bod­nie oddy­chać, a Twoje oczy są biel­sze, bar­dziej wyra­zi­ste i zdrow­sze. Oprócz zdro­wia, bar­dzo ważny jest kom­fort. Dla­tego w pro­duk­cji socze­wek iWear activ pres­by­opia wyko­rzy­stano uni­kalną tech­no­lo­gię WetLoc™. Dzięki pro­ce­sowi WetLoc™ stwo­rzono soczewkę, która w spo­sób natu­ralny przy­ciąga i wiąże czą­steczki wody na swo­jej powierzchni, tak aby Twoje oczy mogły pozo­stać nawil­żone, zapew­nia­jąc Ci kom­fort przez cały dzień.

Zakres mocy:
od -6,00 D do +5,00 D (co 0,25 D);

Dodatek:
LOW i HIGH

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear activ presbyopia
Tryb noszenia
Jednodniowe
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
86 Dk/t
Uwodnienie
56%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
0.07 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
14,1 mm
Opakowanie
30 sztuk
Materiał
Somofilcon A
Rodzaj
Progresywne