iWear fit
OPIS PRODUKTU

iWear fit to bar­dzo kom­for­towe soczewki jed­no­dniowe w atrak­cyj­nej cenie. Zostały zapro­jek­to­wane, by mini­ma­li­zo­wać inte­rak­cję z powieką i zapew­nić kom­fort nosze­nia przez cały długi dzień. Opty­malna zawar­tość wody przy­czy­nia się do więk­szego kom­fortu. Jakość idzie w parze z wygodą i nie­za­wod­no­ścią. Soczewki iWear fit kory­gują krót­ko­wzrocz­ność i dale­ko­wzrocz­ność.

Zakres mocy:
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do -0,25 D (co 0,25 D);
od +0,25 D do +5,00 D (co 0,25 D);
od +5,50 D do +6,00 D (co 0,50 D)

Podany promień krzywizny dotyczy mocy ujemnych.

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear fit
Tryb noszenia
Jednodniowe
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
27 Dk/t
Uwodnienie
55%
Typ
Hydrożelowe
Grubość centralna
0.07 mm
Krzywizna
trójkrzywiznowa
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
14,2 mm
Opakowanie
30 sztuk
Materiał
Ocufilcon D
Rodzaj
Sferyczne