iWear fresh
OPIS PRODUKTU

Soczewki kon­tak­towe iWear fresh zostały wyko­nane z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii PC (z ang. Pho­spho­ryl­cho­line – fos­fo­ry­lo­cho­liną) zapew­nia­ją­cej dosko­nały kom­fort oraz zdro­wie. Dzięki tech­no­lo­gii PC pozo­stają nawil­żone przez cały dzień pozwa­la­jąc cie­szyć się wyjąt­ko­wym kom­fortem od wcze­snych godzin poran­nych do póź­nych godzin wie­czor­nych. Utrzy­muja 96% uwod­nie­nia po 12 godzi­nach nosze­nia. Soczewki iWear fresh są jedy­nymi soczew­kami kon­tak­to­wymi, odno­śnie któ­rych FDA (z ang. Food and Drug Admi­ni­stra­tion – ame­ry­kań­ska agen­cja ds. żyw­no­ści i leków) zatwier­dziła nastę­pu­jące stwier­dze­nie: „mogą zapew­nić więk­szy kom­fort oso­bom uży­wa­ją­cym soczewki kon­tak­towe, u któ­rych wystę­puje łagodny dyskom­fort oraz inne symp­tomy mające zwią­zek z sucho­ścią oka pod­czas nosze­nia socze­wek”. Kory­gują krót­ko­wzrocz­ność i dale­ko­wzrocz­ność.

Zakres mocy:
od -12,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do -0,25 D (co 0,25 D);
od +0,25 D do +5,00 D (co 0,25 D);
od +5,50 D do +8,00 D (co 0,50 D).

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear fresh
Tryb noszenia
Jednodniowe
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
28 Dk/t
Uwodnienie
60%
Typ
Hydrożelowe
Grubość centralna
0.09 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,7 mm
Średnica
14,2 mm
Opakowanie
30 sztuk
Materiał
Omafilcon A
Rodzaj
Sferyczne