iWear har­mony
OPIS PRODUKTU

iWear har­mony to naj­now­sze jed­no­dniowe soczewki sili­ko­nowo-hydro­że­lowe z fil­trem UV. Wyko­nano je w tech­no­lo­gii Smart Sili­cone, która pozwala na har­mo­nijne połą­cze­nie tle­no­prze­pusz­czal­no­ści, mięk­ko­ści i zwil­żal­no­ści. To bar­dzo ważne, gdyż mniej­sza ilość sili­konu to wię­cej miej­sca w soczewce na wodę, a natu­ralny wodo­lubny mate­riał spra­wia, że oczy pozo­stają nawil­żone. Dzięki mniej­szej ilo­ści sili­konu soczewki iWear har­mony są cudow­nie mięk­kie a jed­no­cze­śnie bar­dzo łatwo je zało­żyć i zdjąć. Soczewki iWear har­mony kory­gują krót­ko­wzrocz­ność i dale­ko­wzrocz­ność.

Zakres mocy:
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do -0,25 D (co 0,25 D);
od +0,25 D do +5,00 D (co 0,25 D);
od +5,50 D do +6,00 D (co 0,50 D).

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear har­mony
Tryb noszenia
Jednodniowe
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
100 Dk/t
Uwodnienie
54%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
0.08 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,4 mm
Średnica
14,2 mm
Opakowanie
30 sztuk
Materiał
Stenfilcon A
Rodzaj
Sferyczne