iWear oxy­gen
OPIS PRODUKTU

iWear oxy­gen to soczewki sili­ko­nowo-hydro­że­lowe 3-ciej gene­ra­cji. Wyróż­niają się spo­śród innych mie­sięcz­nych socze­wek kon­tak­to­wych, tym że wyko­nane zostały z wyko­rzy­sta­niem uni­kal­nej tech­no­lo­gii Aqu­aform. Tech­no­lo­gia ta pozwala na stwo­rze­nie natu­ral­nie nawil­żo­nej soczewki zatrzy­mu­ją­cej wodę, co mini­ma­li­zuje jej wysy­cha­nie. Połą­cze­nie niskiego modułu Younga z wysoką prze­pusz­czal­no­ścią tlenu zapew­nia więk­szy kom­fort i zdro­wie. Soczewki można nosić w try­bie dzien­nym lub cią­głym 29 nocy i 30 dni. Kory­gują krót­ko­wzrocz­ność i dale­ko­wzrocz­ność.

Zakres mocy:
od -12,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do -0,25 D (co 0,25 D);
od +0,25 D do +6,00 D (co 0,25 D);
od +6,50 D do +8,00 D (co 0,50 D).

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear oxy­gen
Tryb noszenia
Miesięczne
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
160 Dk/t
Uwodnienie
48%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
0.08 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,6 mm
Średnica
14 mm
Opakowanie
3 lub 6 sztuk
Materiał
Comfilcon A
Rodzaj
Sferyczne