iWear oxygen astigmatism
OPIS PRODUKTU

iWear oxy­gen astig­ma­tism to soczewki sili­ko­nowo-hydro­że­lowe 3-ciej gene­ra­cji. Wyróż­niają się spo­śród innych mie­sięcz­nych socze­wek kon­tak­to­wych, tym iż wyko­nane zostały z wyko­rzy­sta­niem uni­kal­nej tech­no­lo­gii Aqu­aform. Tech­no­lo­gia ta pozwala na stwo­rze­nie natu­ral­nie nawil­żo­nej soczewki zatrzy­mu­ją­cej wodę, co mini­ma­li­zuje jej wysy­cha­nie. Połą­cze­nie mięk­ko­ści z wysoką prze­pusz­czal­no­ścią tlenu zapew­nia więk­szy kom­fort i zdro­wie. Soczewki iWear oxy­gen astig­ma­tism kory­gują astyg­ma­tyzm.

Zakres mocy sfe­rycz­nej:
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D);
od -6,00 D do +6,00 D (co 0,25 D);
od +6,50 D do +8,00 D (co 0,50 D);

Moce cylin­dra:
-0,75, -1,25, -1,75, -2,25;

Zakres osi:
od 10° do 180° (co 10°)

SPECYFIKACJA
Nazwa soczewki
iWear oxygen astigmatism
Tryb noszenia
Miesięczne
Tle­no­prze­pusz­czal­ność
116 Dk/t
Uwodnienie
48%
Typ
Silikonowo-Hydrożelowe
Grubość centralna
0.11 mm
Krzywizna
asferyczna
Promień krzywizny
8,7 mm
Średnica
14,5 mm
Opakowanie
3 sztuk
Materiał
Comfilcon A
Rodzaj
Toryczne